Prawo podatkowe

To, że w danym organizmie państwowym istnieją takie a nie inne podatki, nie stanowi rezultatu paru spotkań organów rządzących, a jest efektem dynamicznie rozwijającej się gałęzi prawnej jaką stanowi prawo podatkowe. To zupełnie odrębna w pewnym sensie nauka, która jest nieodzowna dla funkcjonowania wszystkich krajów.
Jako prawo podatkowe można określić wszelakie przepisy i normy regulowania zobowiązań podatkowych, czy też ich ustawania, regulacji z zakresu wygasania istniejących dotychczas zobowiązań podatkowych. Ponadto, to także normowanie i sprawdzanie praw oraz obowiązków płatników, podatników, inkasentów - oczywiście wszystko uzależnione od rodzaju podatków.

Warto również zwrócić uwagę na to, że prawo podatkowe jest zbiorem wszelakich procedur, które muszą być ustalane po to, że organy podatkowe mogły właściwie egzekwować prawa różnych stron w momencie, gdy rozpoczęte zostanie postępowanie podatkowe. W ten sposób możliwe jest rozwiązywanie każdego sporu, czy też podjęcie właściwych czynności mających prowadzić do określenia, kto ma rację w sporze i danym podatkowym przypadku. Musimy także wspomnieć o tym, że prawo podatkowe stanowi nic innego jak kluczową gałąź innego typu prawa, a mianowicie dziedziny jaką jest prawo finansowe. Prawo podatkowe w naszym kraju tworzone jest natomiast na podstawie wielu aktów prawnych, w tym warunkowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Do tego dochodzą także ustawa o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa czy ustawa materialnego prawa podatkowego.
Wpis zawdzięczamy:

Prawo administracyjne

Prawem administracyjnym określa się prawo, które obejmuje normy generalne, ale także i tak zwane normy abstrakcyjne, które nie mają żadnego charakteru materialnego. Wielokrotnie zdarza się, że chodzi w ich przypadku o obowiązujące zasady ale w znaczeniu typowo podmiotowym. To one normują sytuację prawną podmiotów, które nie są uzależnione od jakichkolwiek organów administracji publicznej. Biorąc pod uwagę jak wiele ich jest, wyszczególnia się podział norm, pod różnymi kątami, o czym więcej i bardziej szczegółowo opowiemy w ramach niniejszego poradnika.

Cechą wyszczególniającą prawo administracyjne na tle szerokiej gamy rozmaitych innych rodzajów prawa jest fakt, że ta dziedzina wiedzy bazuje na rozlicznych normach. Jeżeli chodzi o początki jej rozwoju, to sięgają one raczej drugiej połowy osiemnastego stulecia, ponieważ to właśnie wtedy, pod jego końcówkę, doszło do wybuchu rewolucji francuskiej, co przyczyniło się do wprowadzenia wielorakich zmian i różnych ewolucji w zakresie rozwoju administracji ogólnie. Dodatkowo, warto także wspomnieć, że określony został wtedy konkretny zakres oddziaływania prawa administracyjnego, który był mocno zbliżony już wówczas do zakresu prawa administracyjnego, jaki wyszczególnia się dzisiaj. W naszym kraju natomiast można mówić o wyodrębnieniu rozlicznych gałęzi prawa administracyjnego, w tym prawo administracyjne ustrojowe, prawo administracyjne procesowe, prawo administracyjne materialne. Ponadto, biorąc pod uwagę regulacje odnoszące się do statusu urzędników czy funkcjonariuszy publicznych, wyszczególnia się prawo urzędnicze.
Wpis zawdzięczamy:

Prawo międzynarodowe

Jako prawo międzynarodowe rozumie się zupełnie odrębną dziedzinę wiedzy prawniczej, która stanowi gałąź osobną niż prawo prywatne międzynarodowe, które nierzadko określane jest także mianem prawa międzynarodowego publicznego. Warto wspomnieć, że jako prawo międzynarodowe w swym charakterze rozumie się gałęź prawa, która uwzględnia przeróżne zbiory norm prawnych oraz normuje stosunki na linii organizm państwowy- organizm państwowy, ale także nie tylko między państwami, co i rozlicznymi organizacjami międzynarodowymi, a także podmiotami związanymi pośrednio czy też bezpośrednio z prawem międzynarodowym. W zasadzie o prawie międzynarodowym śmiało można mówić jako o tworze prawnym funkcjonującym nieprzerwanie od czasów starożytności.

Obecnie, w dzisiejszym świecie, prawo międzynarodowe ma wraz z biegiem czasu coraz większe znaczenie i pełni coraz ważniejszą funkcję, co wynika zwłaszcza z faktu, że organizmy państwowe zaczynają ze sobą coraz chętniej współpracować. Prawo międzynarodowe stanowi obecnie również podwaliny do tworzenia się szerokiej gamy rozmaitych porządków prawnych i instytucji oraz specyficznych organizacji, do jakich zalicza się na przykład prawo WTO, czy też prawo Unii Europejskiej. Nie zapominajmy też i o tym, że spora grupa norm prawa międzynarodowego jest ustalana na mocy prawa krajowego, czyli wewnętrznego. W takim schemacie działa także prawo międzynarodowe w naszym kraju, które oparte jest w dużym stopniu na podstawie artykułu 87 ustępu 1 Konstytucji RP. Niegdyś dla określenia terminu prawo międzynarodowe stosowano określenie prawo narodów.
Wpis zawdzięczamy:

Klasyfikacja podatków

W każdym organizmie państwowym wyszczególnia się dziedzinę i gałąź prawa, jaką jest przede wszystkim prawo finansowe. W obrębie prawa finansowego natomiast wyróżnia się także dodatkowo inne podkategorie, w tym na przykład prawo podatkowe, stanowiące jedną z najbardziej dynamicznych kategorii prawnych w ogóle.
Ze względu na szereg rozmaitych kryteriów i czynników klasyfikacyjnych, wydziela się bogaty zakres podziału prawa podatkowego, a co za tym idzie także i hierarchie podatków. W szczególności jako wspomniane powyżej rozmaite czynniki uznaje się przedmiot opodatkowania, a także wymiar i pobór podatków, ich przerzucalność oraz zdolność świadczenia, do tego warto wspomnieć o kryterium w postaci podziału podatków między konkretnymi budżetami.

Ze względu na pierwszych z wymienionych czynników jakim jest przedmiot opodatkowania, wyróżnia się kilka kategorii podatkowych, w tym podatki dochodowe, podatki przychodowe, podatki konsumpcyjne, podatki majątkowe. Biorąc pod uwagę ich wymiar z kolei obowiązuje podział na dwie podstawowe kategorie, w tym podatki bezpośrednie i podatki pośrednie. Do tego nie zapominajmy również o podatkach samorządowych i państwowych, a także o podziale pod kątem kryterium kaki jest rodzaj stawki podatkowej, gdzie rodzajem nadrzędnym podatków są kwotowe, czy stałe a więc inaczej proporcjonalne. Do tego warto także dodać o podatkach degresywnych i progresywnych, w tych drugich należy wspomnieć o przyspieszonej stawce podatkowej, liniowej czy PIT a więc opóźnionej. Jeszcze co innego to podatki rzeczowe oraz osobowe.
Wpis zawdzięczamy:

Prawo finansowe

Jako prawo finansowe rozumie się taki zespół norm i przepisów, które pozwalają na to, żeby funkcjonowała gospodarka danego organizmu państwowego. To, w jaki sposób jest ta sfera rozwoju kraju normowana i na czym polegają owe regulacje jest uzależnione od rozmaitych państw, bowiem każde z osobna warunkuje swoje własne prawo finansowe.
Niemniej jednak, mimo tego, że w każdym organizmie państwowym występuje odmienne prawo finansowe, i tak możliwe jest skonkretyzowanie tego rodzaju gałęzi natury prawnej, poprzez uogólnienie kilku najważniejszych płaszczyzn i obszarów, jakie obejmuje i uwzględnia ten rodzaj prawa. W grę wchodzi tu między innymi dalszy podział prawa finansowego, na trzy podstawowe, nadrzędne i najczęściej występujące niezależnie od charakteru i rodzaju organizmu państwowego odmiany -mowa o prawie podatkowym, prawie budżetowym oraz generalnej gospodarce finansowej – ekonomii.

W pierwszym przypadku oczywiście w grę wchodzi normowanie, charakterystyka i kontrolowanie sfery zagadnień podatkowych obejmujących zarówno podmioty prawne, jak i jednostki fizyczne. Jeżeli chodzi o prawo budżetowe, to jest ono prawem przygotowywania, sporządzania oraz zatwierdzania formalnie budżetów krajowych. W kontekście gospodarki finansowej natomiast trzeba wspomnieć o spieniężaniu działalności organizmów państwowych w rozmaitych płaszczyznach i formach. W zakresie prawa finansowego wyróżnia się również mnóstwo działów, w tym prawo celne, prawo bankowe, prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego, prawo podatkowe, prawo dewizowe.
Wpis zawdzięczamy:

Podział prawa cywilnego

W obrębie potężnej kategorii i gałęzi prawnej jaką jest prawo cywilne, czy jak ktoś woli – prawo cywilnoprawne, bo i tak określa się ten rodzaj wiedzy i dynamicznie rozwijającej się nauki, wyszczególnia się szeroki wachlarz rozmaitych podgałęzi. O nich będziemy chcieli nieco szerzej powiedzieć w niniejszym artykule.
Zacznijmy od tego, że prawo cywilne od zawsze stanowiło dziedzinę wiedzy, w obrębie której wyszczególniano parę rozmaitych podgałęzi. Była to jedna z nauk prawnych, a w zasadzie jeden z typów prawa, który ulegał najszerszym badaniu i przez to najdynamiczniej się rozwijał. W grę wchodzi takowy rozległy podział na liczne podkategorie i podgałęzie także i na dziś dzień.

W głównej mierze chodzi o to, że wyróżnia się prawo pracy, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej. A także szeroki wachlarz innych jego wariantów. W zasadzie, jeżeli chodzi o właściwe, podstawowe i główne prawo cywilne, to obejmuje ono kilka kluczowych jego działów, do jakich zalicza się między innymi część ogólną opierającą się na normowaniu zagadnień, które stanowią wspólne pole dla wszystkich dziedzin i odłamów oraz nurtów prawa cywilnego. Dodatkowo, wyszczególnia się w ich obszarze także prawo rzeczowe i prawo zobowiązań, prawo spadkowe czy też prawo rodzinne. Ogólnie rzecz biorąc wyżej wspomniany podział wywodzi się jeszcze z okresu starożytnego, pradawnego prawa rzymskiego i nie stanowi on zwartego i spójnego logicznie podziału ale jednak nadal jest przez wielu badaczy prawa powszechnie uznawany, stanowiąc punkt wyjścia w kwestii charakterystyki prawa cywilnego.
Wpis zawdzięczamy:

Źródła prawa

Prawo rozumiane jako swego rodzaju system przepisów, zbiór norm i ustaw, nie mogłoby funkcjonować w żadnym organizmie państwowym, czy tez jakiejkolwiek grupie społecznej i zbiorowości, gdyby nie fakt, że pochodzi ono z rozmaitych źródeł. O tych źródłach postanowiliśmy nieco szerzej wspomnieć właśnie w niniejszym wirtualnym poradniku. Do przeczytania którego gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych.
Na wstępie wspomnijmy może o tym, że nierzadko wyszczególnia się charakterystyczny podział źródeł prawa, który niestety uchodzi wśród fachowców i badaczy prawa jako nauki i odrębnej gałęzi wiedzy za mylny. Mowa tu o źródłach prawa sensu stricto czyli z języka łacińskiego – fontes iuris oriundi, czy też fontes iuris cognoscendi, a więc źródeł poznania prawa.

Termin pierwszy odnosi się do wszelakiego rodzaju aktów normatywnych, jakie stanowią akty prawne obejmujące przepisy prawne. Dzięki nim możliwe jest tworzenie rozmaitych dokumentacji prawniczych, w tym właśnie ustaw i innych aktów normatywnych zgodnie z jednym kanonem zasad i postanowień. Jeżeli chodzi natomiast o pojęcie źródeł poznania prawa, to odnosi się tenże termin do źródeł prawa obejmujących dokumenty, Internet, publikacje we wszelkiego tego słowa znaczeniu. Jest to zatem wykorzystywanie i gruntowne badanie wszelakich materiałów, jakie mają sprzyjać poznaniu prawa oraz przekazie o prawie w rozmaitym znaczeniu tego słowa oraz na różnych płaszczyznach. Ze względu na to, że istnieje wiele gałęzi prawnych i źródeł prawa co za tym idzie, wydziela się podział na systemy prawne, jakie są uzależnione od zróżnicowań kulturowych, w tym w kulturze zachodniej wyszczególnia się dwa główne, nadrzędne systemy prawne do jakich zalicza się kontynentalny system prawa oraz anglosaski system prawa common law.
Wpis zawdzięczamy:

Prawo handlowe

Jako prawo handlowe rozumie się jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi prawa, w tym mowa tu zwłaszcza o prawie prywatnym.
Jest to dziedzina prawna, która zrodziła się z prawa cywilnego. Powstała w związku z rozmaitymi potrzebami jakie pojawiły się w kontekście cywilnoprawnego obrotu profesjonalnego. W tym zakresie trzeba także dodać, że wydziela się kompletnie oddzielny kodeks, jakim jest kodeks handlowy i to on jest księgą wyrocznią w pewnym sensie, gdzie zawarte są wszelakie wytyczne, przepisy i normy z zakresu prawa handlowego. Warto także dodać, że jest to odrębny wręcz akt prawny. Wraz z pojęcie dziedziny prawa handlowego pojawia się tez wzmianka o obrocie konsumenckim.

Prawo handlowe wyrasta z dawnego systemu rzymskiego prawa klasycznego. Dodatkowo, jego początki pojawiły się w okresie późnośredniowiecznych Włoszech i tak też zostały po dziś dzień, w zasadzie można stwierdzić, że to właśnie na obszarze słonecznej Italii, w tamtejszym okresie, nastąpił szeroki rozwój handlu na nowo. W tym przypadku pojawiła się wzmianka także o tworzeniu nie tylko dokumentów nawiązujących do regulacji prawa handlowego, co wyspecjalizowane podmioty, jakie dały podwaliny dzisiejszych spółek o charakterze handlowym. Nie zapominajmy również i o tym, że prawo handlowe podlegało emancypacji w wieku dziewiętnastym na obszarze całego kontynentu europejskiego. Wszystko to stanowiło następstwo dynamicznie postępującego wówczas rozwoju gospodarczego. Jeżeli natomiast mowa o naszym kraju, to prawo handlowe pojawiło się w Polsce w postaci skodyfikowanej wraz z dniem 1 lipca 1934 roku i było ono skodyfikowane do pierwszego stycznia 1965 roku.
Wpis zawdzięczamy: